Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'xây dựng'

Tóm tắt: Trình bày những phương pháp lập hồ sơ dự toán xây dựng công trình đã được cập nhật đổi mới đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi mới của tình hình quản lí chi phí xây dựng trong thời kì hiện nay. Mô tả tài liệu: Giáo trình dự toán xây dựng cơ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình bao gồm các vấn đề tổ chức, bố trí phối hợp cụ thể giữa các công cụ lao động, con người lao động, đối tượng lao động và sự phối hợp giữa các lực lượng lao động với nhau trong quá trình thi công xây lắp công trình. Mô tả tài [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình đưa ra những biện pháp giúp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong xây dựng cơ bản. Các biện pháp kiểm soát môi trường không khí, nước, đất và cảnh quan, chất thải rắn, … trong quá trình thi công và khải thác sử dụng của các công [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nhằm cung cấp các giải pháp kỹ thuật xác định và gần giống nhau cho mạng lưới kỹ thuật cũng như xác định chiến lược cho toàn bộ hệ thống mạng lưới đường quốc gia và đảm bảo sự đồng nhất về mức phục vụ. Cuốn sách này nói về: phương pháp tính [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Tài liệu giảng dạy môn Tổ chức điều hành sản xuất cho sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và ngành Quản trị kinh doanh. Trang bị các kiến thức cơ bản về thiết kế tổ chức thi công, tổ chức và điều hành sản xuất trong phạm vi một đơn vị xây [...]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »