Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Giáo trình'

Tóm tắt: Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật như kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,…Và sinh viên không chuyên như điện tử viễn thông, cơ khí, kỹ thuật điện,…đều có thể tiếp cận PLC một cách dễ dàng. Mô tả tài liệu: Giáo trình PLC [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật như kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Cơ – điện tử,…Và sinh viên không chuyên như điện tử – viễn thông, kỹ thuật máy tính, cơ khí, kỹ thuật điện,…đều có thể tiếp cận được những kiến [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về quản lý và xử lý chất thải rắn (rác) cho sinh viên trong các chuyên ngành môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo của các nhà quản lý [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hệ thống phân tán và các ứng dụng của hệ thống phân tán Mô tả tài liệu: Giáo trình các hệ thống phân tán / Ngô Bá Hùng, Nguyễn Phú Trường.- Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012.- 150 tr., 24 cm Số phân loại:  004.6/H513 Nơi [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình giới thiệu hiện trạng nuôi trồng thủy sản trên thế giới định nghĩa và nguyên lý trong nuôi trồng thủy sản. Mô tả tài liệu: Giáo trình nuôi trồng thủy sản / Nguyễn Thanh Phương … [et al.].- Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012.- 164 tr., 24 cm Số [...]

Read Full Post »

Older Posts »