Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giáo trình đưa ra những biện pháp giúp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong xây dựng cơ bản. Các biện pháp kiểm soát môi trường không khí, nước, đất và cảnh quan, chất thải rắn, … trong quá trình thi công và khải thác sử dụng của các công trình xây dựng cơ bản.

Mô tả tài liệu: Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản : Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng ngành Xây dựng / Trần Đức Hạ (Chủ biên).- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2010.- 257 tr. ; minh họa, 27 cm

Số phân loại: 690.0286/ H100

                                                  Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.