Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Xây dựng'

Tóm tắt: Khái quát về đô thị với những vấn đề bức xúc hiện nay, đề cập đến mối quan hệ giữa kiến trúc với văn hóa xã hội. Tập sách chủ yếu viết về thành phố Hồ Chí Minh nhưng đó cũng là những vấn đề chung về văn hoá xã hội ở các [...]

Read Full Post »