Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Tư, 2014

Tóm tắt: Cơ sở lý luận, thực trạng, yêu cầu giải pháp về hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực Nhà nước. Mô tả tài liệu: Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập về lý luận cơ bản của pháp luật về giám sát tài chính, như đặc điểm, nội dung, xu hướng phát triển của pháp luật. Mô tả tài liệu: Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam / Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang đồng chủ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu về các quy định chung về luật biển Việt Nam, vùng biển việt nam, Hoạt động của vùng biển Việt Nam…. Mô tả tài liệu: Luật phá sản / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội.- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.- 68tr, 19cm Số phân loại: [...]

Read Full Post »

Luật cạnh tranh – Chính trị quốc gia

Tóm tắt: Luật cạnh tranh gồm 3 chương. Chương 1: Những quy định chung ; Chương 2: Kiểm sóat hành vi hạn chế cạnh tranh ; Chương 3: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh ; Chương 4: Cơ quan quản lí cạnh tranh, hội đồng cạnh tranh ; Chương 5: Điều tra, xử lí [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của Luật an toàn thực phẩm, bao gồm: các quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chứng nhận cơ sở đủ điều [...]

Read Full Post »

Older Posts »