Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Văn hóa'

Tóm tắt: Nội dung sách bao gồm: Các dạng văn hóa doanh nghiệp; văn hóa doanh nhân; đạo đức kinh doanh; văn hóa trong các hoạt động kinh doanh. Mô tả tài liệu: Văn hóa doanh nghiệp / Nguyễn Duy Chinh, Phạm Văn Quây (Biên soạn).- Hà Nội: Lao động – Xã hội, 2009.- 202 [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách cung cấp kịp thời những tri thức cần thiết về ngôn ngữ học xã hội, giúp cho sinh viên và các nhà nghiên cứu biết them nhiều nẻo đường tiếp cận với những vấn đề ngôn ngữ học xã hội ở Việt Nam. Mô tả tài liệu: Ngôn ngữ học xã hội: [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Thuật lại một cuộc hành trình của đoàn làm phim thám hiểm qua 5 quốc gia mà dòng sông Mê Công chảy qua: Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Camphuchia, Việt Nam với nhiều dấu tích của văn hoá Phật giáo từ lịch sử cho đến kiến trúc, tín ngưỡng, nghệ thuật, truyền thuyết [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: This book is a compilation of what was originally two separate texts. Is has been converted into a single volume for the readrs convenience. However, the treatment of history and culture is significantly different and deserves mention. Mô tả tài liệu: Korea : Its history and culture / Korean Overseas Information Service.- Korea: [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Với mong muốn giữ gìn và phát triển tinh hoa văn hóa dân tộc; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, giá trị nhân văn và qua đó góp phần cố kết chặt chẽ cộng đồng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, [...]

Read Full Post »

Older Posts »