Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Trình bày những phương pháp lập hồ sơ dự toán xây dựng công trình đã được cập nhật đổi mới đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi mới của tình hình quản lí chi phí xây dựng trong thời kì hiện nay.

Mô tả tài liệu: Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2011.- 166 tr. ; minh họa, 27 cm

Số phân loại: 692.5/ Gi108

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2,  Khoa Công nghệ

Comments are closed.