Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Marketing'

Tóm tắt Giáo trình này nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về TMĐT thông qua việc tóm lược tình hình phát triển TMĐT trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong những năm gần đây. Để giúp người đọc có cái nhìn khái quát, sự hiểu biết thấu đáo [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách trình bày lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển thương mại bán lẻ; thực trạng phát triển thương mại bán lẻ ở Việt Nam giai đoạn 2007-2016; định hướng và các giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030. [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách cung cấp cho ta những kiến thức cơ bản về marketing du lịch trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh mang tính toàn cầu hiện nay. Mô tả: Giáo trình marketing du lịch / Hoàng Văn Thành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014. – 271 tr. ; 24 cm Số tìm sách trên [...]

Read Full Post »