Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nhằm cung cấp các giải pháp kỹ thuật xác định và gần giống nhau cho mạng lưới kỹ thuật cũng như xác định chiến lược cho toàn bộ hệ thống mạng lưới đường quốc gia và đảm bảo sự đồng nhất về mức phục vụ. Cuốn sách này nói về: phương pháp tính toán mặt đường, thiết kế và cách quản lý mạng lưới đường bộ và tính toán mặt đường mới.

Mô tả tài liệu: Thiết kế và tính toán các kết cấu mặt đường : Hướng dẫn kỹ thuật / Nguyễn Quang Chiêu.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2010.- 224 tr. ; minh họa, 27 cm.

                                                     Số phân loại: 625.725/ Ch309

                                                     Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.