Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 MÔ TẢ:

Tiêu đề: Giáo trình nhà nước và pháp luật Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Tác giả: Trương Hồ Hải (chủ biên)

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2021

Số trang: 516 tr. : 24 cm.

Số thứ tự trên kệ sách: 320.1/H103

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 1 quyển

LỜI GIỚI THIỆU:

Nghiên cứu lý luận, thực tiễn về nhà nước và pháp luật nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nội dung quan trọng trong công tác lý luận thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng mà tác giả Trương Hồ Hải muốn chuyển tải đến bạn đọc qua quyển Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam dành cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Giáo trình gồm 11 bài cập nhật những quan điểm đổi mới của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới về nhà nước và pháp luật. Phân tích, luận giải một cách khoa học những vấn đề lý luận, thực tiễn và quan điểm, định hướng hoàn thiện Nhà nước và Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam; chính quyền địa phương ở Việt Nam; xây dựng pháp luật, phòng, chống tham nhũng và pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Giáo trình phù hợp với yêu cầu đổi mới toàn diện Chương trình cao cấp lý luận chính trị theo hướng đồng bộ; hiện đại hóa nội dung và hình thức, kết cấu, gắn với thực tiễn thời đại và đất nước, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu giảng dạy và học tập môn học trong tình hình mới.

 

Comments are closed.