Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Luật hành chính'

Tóm tắt: Sách trình bày những nội dung cơ bản nhất về lý luận hành chính nhà nước bao gồm: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước – tổ chức nền hành chính nhà nước – hoạt động của hành chính nhà nước – quyết định [...]

Read Full Post »