Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

MÔ TẢ:

Tiêu đề: Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng – tiểu vùng ở Việt Nam

Tác giả: Huỳnh Công Bá

Thông tin xuất bản: Huế : Thuận Hóa, 2019

Số trang: 944 tr. : minh họa ; 24 cm.

Số thứ tự trên kệ: 306.09597/B100

Từ khóa: Văn hóa Việt Nam

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 03 quyển

LỜI GIỚI THIỆU

Nghiên cứu văn hóa vùng miền Việt Nam là nghiên cứu về tính đa dạng trong thống nhất của văn hóa Việt Nam, nó không chỉ cung cấp những hiểu biết về sắc thái văn hóa địa phương ở nước ta, mà còn là cách thức để hiểu biết về những sắc thái văn hóa tộc người với các khu vực khác, cùng những số phận về mặt lịch sử của họ. Tác giả Huỳnh Công Bá đã xuất bản "Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng – tiểu vùng ở Việt Nam" nhằm góp phần đa dạng tạo nên sự đa dạng về văn hóa vùng và tiểu vùng ở Việt Nam. Từ khóa

Phân vùng văn hóa Việt Nam và chỉ ra những đặc trưng văn hóa vùng miền ở nước ta chính là việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam dưới góc độ không gian trong phạm vi của lãnh thổ quốc gia – dân tộc; nhằm không chỉ hiểu biết mà còn góp phần vào việc chấn hưng văn hóa vùng và tiểu vùng ở nước ta, mở rộng ra là góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và giảu bản sắc. Sách gồm các nội dung chính như Khái quát về văn hóa và vấn đề phân vùng văn hóa; Đặc trưng và sắc thái vùng ở Việt Nam; Đặc trưng và sắc thái văn hóa tiểu vùng ở Việt Nam.

Tài liệu hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu về lịch sử, cội nguồn và bản sắc văn hóa của cộng đồng quốc gia đa dân tộc ở Việt Nam.

 

Comments are closed.