Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Trí thức Việt Nam'

Tóm tắt: Sách giới thiệu một số đặc điểm cơ bản các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Mô tả: Một số vấn đề văn hoá phong tục các dân tộc [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách nói về những vấn đề chung về xử lý tình huống trong công tác tư tưởng, Đảng cầm quyền xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộ máy cầm quyền có sự chia

Read Full Post »

  Tóm tắt: Chân dung những trí thức tiêu biểu của nước Việt Nam đương đại, từ thế hệ trí thức thứ nhất sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thế hệ trí thức sau từ ngày Hà Nội giải phóng năm 1954 đến nay, và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tiêu [...]

Read Full Post »