Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Ngôn ngữ'

Tóm tắt Nội dung quyển sách gồm 13 bài học theo từng chủ đề dành cho sinh viên học tiếng Trung Quốc. Từng phần của mỗi bài đều có ghi chú tiếng Anh, tiếng Việt. Mô tả Giáo trình phát triển Hán ngữ tổng hợp sơ cấp 2.Tập 1 / Trần Thị Thanh Liêm … [...]

Read Full Post »

Abstract The TOEFL Junior test was made to measure a non-native English speaker's ability to understanding the English used in a North American educational environment (age range of 12-17). The test is divided into three sections: Listening Comprehension (42 questions), Language Form and Meaning (42 questions), and Reading Comprehension (42 questions). It is a 110-minute [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Ở tập 2 này nói về đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cư dân Nam bộ; Thiết chế quản lý ở xã hội Nam bộ; Tộc người và quan hệ tộc người ở Nam bộ; Nam bộ trong tiến trình Việt Nam hội nhập khu [...]

Read Full Post »

Ngôn ngữ học văn chương Việt Nam

Tóm tắt: Trong quyển sách này, việc tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ ngôn từ được quan niệm là một phân ngành ngôn ngữ học : Ngôn ngữ học văn chương, có đối tượng nghiên cứu là ngôn từ nghệ thuật, được xem xét từ cấp độ vĩ mô đến vi mô. [...]

Read Full Post »

 Tóm tắt: Nội dung sách trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ và dễ hiểu về các chuyên đề ngữ pháp thông qua các bài tập phong phú, đa dạng Mô tả: Giải thích ngữ pháp tiếng Anh = English grammar / Trần Mạnh Tường.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- [...]

Read Full Post »

Older Posts »