Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Vietnam'

Tóm tắt: Giới thiệu quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn, nghi lễ cưới của người Pa Dí, âm nhạc – trang phục và ẩm thực trong lễ cưới người Pa Dí, đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí. Mô tả tài liệu: Lễ cưới của người [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách cung cấp những kiến thức về cơ sở lý luận về sự phân công phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiệncác quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp Mô tả tài liệu Phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập về những vấn đề lý luận và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; thực trạng về năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; các quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập về những vấn đề lý luận và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; thực trạng về năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; các quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nhận thức về an ninh bảo vệ quốc gia. Tác động của quá trình toàn cầu hoá. Quan điểm, mục tiêu , nhiệm vụ giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập. Mô tả tài liệu: Hỏi đáp về bảo vệ an ninh quốc [...]

Read Full Post »

Older Posts »