Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Vietnamese language'

Tóm tắt: Tài liệu này giới thiệu về ngôn ngữ học tri nhận, những sự khác biệt trong các mô hình ngôn ngữ về thế giới, nguyên lý " dĩ nhân vi trung", hai hình thức phản ánh, hai cách nhìn không gian trong ngôn ngữ,…. Mô tả tài liệu: Ngôn ngữ học tri nhận [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung giới thiệu đặc tính ngôn ngữ và sự khác biệt giữa ngôn ngữ thứ nhất và với ngôn ngữ thứ hai. Ứng dụng phương pháp giao tiếp vào việc giảng dạy tiếng Việt, dạy bốn kỹ năng ngôn ngữ, trình tự một giờ dạy tiếng Việt, nguyên tắc dạy và học [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách gồm 7 chương bao gồm phần khái luận, ngữ điệu cấu tạo, ngữ điệu mục đích, ngữ điệu tình thái, ngữ điệu hàm ý, ngữ điệu hành vi và ngữ điệu hội thoại Sách nhằm mục tiêu góp phần xoá bỏ tình trạng xa lánh ngữ điệu. Mô tả tài liệu: [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trình bày vài nét về lịch sử nghiên cứu cú pháp Tiếng Việt. Nêu lên các bình diện nghiên cứu, thành phần, tình thái, ngôn trung, loại hình của câu. Một số khái niệm công cụ, chỉ tố liên kết trong văn bản Mô tả tài liệu: Cú pháp tiếng Việt / Nguyễn [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung viết về những điển tích trong văn học Trung Hoa và văn học Việt Nam thông thường. Mô tả tài liệu: Điển hay tích lạ / Nguyễn Tử Quang.- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010.- 480 tr., 21 cm.- Số phân loại: 495.9223/ Qu106 Nơi lưu trữ: Tầng 2 – [...]

Read Full Post »

Older Posts »