Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Vật lý'

Giáo trình khoa học trái đất

Tóm tắt: Tài liệu trình bày về trái đất trong không gian, cấu trúc và thành phần trái đất, địa hình và cảnh quan của trái đất, thạch quyển và hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh của vỏ thạch quyển, thủy quyển và hoạt động địa chất của biển, khí quyển, sinh quyển, [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: The purpose of this expository monograph is three-fold. First, the solution of a problem posed by Wolfgang Krull in 1932 is presented. He asked whether what is now called the "Krull-Schmidt Theorem" holds for artinian modules. A negative answer was published only in 1995 by Facchini, Herbera, Levy and Vámos. Second, the answer [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu sự mở đầu của nhiệt động lực học trong kỹ thuật, trong đó nhấn mạnh đến cách tiếp cận cổ điển với nền tảng là vật lý đại cương và giải tích. Tập 2 trình bày các vấn đề về các chu trình hơi, các hệ thức nhiệt động, tính chất [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách gồm 7 chương đề cập: Định luật nhiệt động 1 cho quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch; Exergi và biểu thức tính toán Exergi; Phương pháp cân bằng nhiệt để phân tích chu trình thực; Phân tích chu trình Rankine thực của nhà máy nhiệt điện bằng phưuơng pháp cân [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Những kiến thức lí thuyết và bài tập về cơ nhiệt như: động học chất điểm và hệ chất điểm, công và công suất, động lực học vật rắn, dao động cơ, sóng cơ và các thuyết nhiệt động học. Mô tả tài liệu : Vật lý đại cương- Tập 1- Cơ nhiệt [...]

Read Full Post »

Older Posts »