Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Môi trường, Khoa học'

Tóm tắt: Nội dung sách trình bày những kiến thức về điều kiện thủy động lực, hiện trạng môi trường nước và trầm tích, lan truyền ô nhiễm, biến động địa hình,khu hệ sinh vật và đa dạng sinh học…của 3 thủy vực được lựa chọn là vùng cửa sông Bạch Đằng, vịnh Đà Nẵng [...]

Read Full Post »