Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giáo trình bao gồm các vấn đề tổ chức, bố trí phối hợp cụ thể giữa các công cụ lao động, con người lao động, đối tượng lao động và sự phối hợp giữa các lực lượng lao động với nhau trong quá trình thi công xây lắp công trình.

Mô tả tài liệu: Giáo trình tổ chức thi công xây dựng.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2010.- 282 tr. ; minh họa, 27 cm.

Số phân loại: 692/ Th107

                                            Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2, Khoa công nghệ

Comments are closed.