Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Quản lý môi trường'

Tóm tắt: Nội dung sách trình bày những kiến thức về điều kiện thủy động lực, hiện trạng môi trường nước và trầm tích, lan truyền ô nhiễm, biến động địa hình,khu hệ sinh vật và đa dạng sinh học…của 3 thủy vực được lựa chọn là vùng cửa sông Bạch Đằng, vịnh Đà Nẵng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là một câu chuyện ngoạn mục của Israel, kể về việc làm thế nào một sa mạc lẻ loi biến thành một miền đất nở hoa, một ngôi nhà mến khách nhờ sự sáng tạo, đổi mới và công nghệ mang tính cách mạng. Mô tả: Con đường thoát [...]

Read Full Post »