Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Chính trị'

Tóm tắt Bạn bị mắc kẹt trong tình hình công việc viện tại? Mỗi ngày, hàng triệu người có tiềm năng cao bị thất vọng và kìm giữ bởi những người lãnh đạo không giỏi. Trong cuốn sách này, Maxwell tiết lộ chìa khóa để điều hướng thành công từ những thử thách khi làm [...]

Read Full Post »

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày mục tiêu tìm hiểu mối quan hệ của tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế và xây dựng cơ sở khoa học cho kiến nghị chính [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Nội dung quyển sách đã trình bày nội dung các văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Từ đó đã chúng ta học được một số bài học trong cách đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục đích muốn phát triển tổ chức Đảng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách nói về những vấn đề chung về xử lý tình huống trong công tác tư tưởng, Đảng cầm quyền xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bộ máy cầm quyền có sự chia rẽ, mất đoàn kết và có nạn quan liêu, tham nhũng, [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách nói về Đảng lãnh đạo đổi mới thông tin đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2000 và tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập Quốc tế (2000 – 2010). Kết quả và một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo công tác [...]

Read Full Post »

Older Posts »