Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Hóa học'

Tóm tắt Nội dung giáo trình nêu những yêu cầu chung của quá trình xử lý mẫu trong phân tích, trình bày các bước thực hiện quá trình phân tích mẫu, các kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu, làm sạch, làm giàu mẫu trước khi đưa vào các thiết bị phân tích. Mô tả [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách cung cấp cho ta những kiến thức về công nghệ sản xuất và ứng dụng của enzim cũng như protein từ vi sinh vật. Mô tả: Công nghệ sản xuất enzym, protein và ứng dụng / Nguyễn Thị Hiền (chủ biên). – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012. – 299 tr. ; 24 cm [...]

Read Full Post »

Cơ sở hóa học lập thể

Tóm tắt:Sách đề cập đến những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất về hóa học lập thể của các loại hợp chất hữu cơ chủ yếu như hợp chất không vòng, hợp chất vòng, hợp chất không no, các hợp chất có chứa nitơ, phospho và lưu huỳnh Mô tả: Cơ sở hóa [...]

Read Full Post »

Cơ sở hóa học dị vòng

                                                         Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về danh pháp, cấu trúc và tính chất vật lí của dị vòng; dị vòng thơm sáu cạnh và năm [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung bao gồm 17 chương về các khái niệm, các quy luật, các học thuyết quan trọng của hoá học hữu cơ biểu hiện muôn hình muôn vẻ trong mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của hầu hết các loại hợp chất hữu cơ. Mô tả tài liệu: Bài [...]

Read Full Post »

Older Posts »