Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Tám, 2020

Đạo lý làm người

Tóm tắt: Quyển sách này phân tích cho chúng ta thấy những khía cạnh tâm lý của con người trong những hoàn cảnh khác nhau thông qua những câu chuyện nhỏ nhằm giúp con người qua đó tự rút ra những bài học cho mình để có thể hoàn thiện hơn về nhân cách và [...]

Read Full Post »

Tóm tắt:  Quyển sách Trân trọng chính mình đề cập đến những nghịch lý bất biến trong các quan hệ xã hội, mà quan trọng nhất là nghịch lý giữa trao đi và nhận lại, đã được nhiều nhà hiền triết từ phương Đông tới phương Tây truyền giảng suốt bao đời nay. Qua phân tích [...]

Read Full Post »