Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Việt Nam'

Tóm tắt: Giới thiệu quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn, nghi lễ cưới của người Pa Dí, âm nhạc – trang phục và ẩm thực trong lễ cưới người Pa Dí, đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí. Mô tả tài liệu: Lễ cưới của người [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam và hóa văn trên vải của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Bắc Bộ Việt Nam. Trình bày về trang phục cổ truyền của người Bih và nghề dệt cổ truyền của người Chăm. Mô tả tài liệu: Trang phục [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nhận thức về an ninh bảo vệ quốc gia. Tác động của quá trình toàn cầu hoá. Quan điểm, mục tiêu , nhiệm vụ giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập. Mô tả tài liệu: Hỏi đáp về bảo vệ an ninh quốc [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách gồm ba phần, từ những vấn đề về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đến các vấn đề về xây dựng quân đội, đặc biệt là xây dựng quân đội về chính trị, các vấn đề về chiến tranh, nhất là vấn đề bản chất, tính chất, [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trong lần tái bản này, nội dung cuốn sách được bổ sung, sửa chữa cập nhật các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo nội dung, trình tự phù hợp với chương trình môn học, đảm bảo tính hệ thống, cơ bản [...]

Read Full Post »

Older Posts »