Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nhận thức về an ninh bảo vệ quốc gia. Tác động của quá trình toàn cầu hoá. Quan điểm, mục tiêu , nhiệm vụ giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập.

Mô tả tài liệu:

Hỏi đáp về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế / Phạm Ngọc Hiền (chủ biên).- Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2011.- 210 tr, 21cm.

Số phân loại: 346.59701/H305

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2                  

Comments are closed.