Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Sách gồm ba phần, từ những vấn đề về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đến các vấn đề về xây dựng quân đội, đặc biệt là xây dựng quân đội về chính trị, các vấn đề về chiến tranh, nhất là vấn đề bản chất, tính chất, mục đích chính trị của chiến tranh trong thời đại ngày nay

Mô tả tài liệu:

Góp phần chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng / Nguyễn Mạnh Hưởng.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2012.- 259 tr., 21 cm.

Số phân loại: 327.597/H561

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa Khoa học Chính trị

                     

Comments are closed.