Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Trong lần tái bản này, nội dung cuốn sách được bổ sung, sửa chữa cập nhật các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo nội dung, trình tự phù hợp với chương trình môn học, đảm bảo tính hệ thống, cơ bản và cô đọng

Mô tả tài liệu:

Hỏi và đáp môn học Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam : (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) / Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên).- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2011.- 290tr, 19cm.

Số phân loại: 324.2597075/Ph506 

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.