Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Vietnamese History'

Tóm tắt: Cuốn sách ra đời nhằm cung cấp các tài liệu cho những ai muốn ôn lại vốn văn hoá của nước nhà. Đối với các nhà văn hoá học thì đây thực sự là một tác phẩm “gối đầu giường”, nó vừa mang tính phổ thông nhưng cũng có thể làm tài liệu [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách gới thiệu về địa lý và lịch sử quần đảo Côn Lôn, nhà tù Côn Đảo từ 1862 – 1975. Côn Đảo trong chiến tranh thế giới thứ hai, trong bước đầu của cuộc kháng chiến, với những bước chuyển mình cùng cả nước kháng chiến thắng lợi. Đấu tranh thực hiện [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách trắc nghiệm nhỏ này trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ cho đến năm 1858 – khi thực dân Pháp nỗ súng xâm lược nước ta. Mô tả tài liệu: Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam : Thời nguyên thủy đến năm [...]

Read Full Post »