Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Sách gới thiệu về địa lý và lịch sử quần đảo Côn Lôn, nhà tù Côn Đảo từ 1862 – 1975. Côn Đảo trong chiến tranh thế giới thứ hai, trong bước đầu của cuộc kháng chiến, với những bước chuyển mình cùng cả nước kháng chiến thắng lợi. Đấu tranh thực hiện Hiệp định Pari và nổi dậy giải phóng côn đảo.

Mô tả tài liệu :

Lịch sử nhà tù côn đảo / Nguyễn Đình Thống, Nguyễn Linh, Hồ Sĩ Hành. – Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010. – 694 tr. ; 21 cm.

Số phân loại:   959.703/ Th455

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2.

Comments are closed.