Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Trình bày thuyết độc đoán; Thuyết tự do; Thuyết toàn trị; Thuyết Xô Viết; Những quan điểm về báo chí nên trở thành thế nào và nên làm gì?

Mô tả: Bốn học thuyết truyền thông : Thuyết độc đoán; Thuyết tự do; Thuyết toàn trị; Thuyết Xô Viết; Những quan điểm về báo chí nên trở thành thế nào và nên làm gì? / Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm ; Lê Ngọc Sơn (dịch).- Tái bản lần thứ 2.- Hà Nội: Tri thức, 2016.- 263 tr., 21 cm, 9786049087134.- 070.01/ S571

Số tìm sách trên kệ070.01/ S571

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.