Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                              Tóm tắt:

Quyển sách là công trình nghiên cứu độc lập về quá trình hình thành và phát triển nghề nghiệp luật sư ở nước ta, từ thời kỳ đầu tiên dưới ách đô hộ của thực dân pháp, qua các chế độ trước năm 1975, cho đến ngày nay.

Mô tả:

 Lịch sử nghề luật sư ở Việt Nam / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa. – Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015. – 506 tr. ; ảnh, 24 cm, 9786045843215. – 340.023/ Th107

Số tìm sách trên kệ:340.023/ Th107

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2, Khoa Luật

Comments are closed.