Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                    Tóm tắt:

Nội dung quyển sách trình bày những tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám 1945 và thực tiễn lập hiến dưới chế độ cách mạng ở Việt Nam qua các thời kỳ. Ngoài ra, cuối sách có phần phụ lục gồm toàn văn các bản Hiến pháp của Nhà nước cách mạng Việt Nam từ trước đến nay.

Mô tả:

 Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa. – Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. – 568 tr. ; minh họa, 24 cm, 9786045820032. – 342.597029/ Th107

                                     Số tìm sách trên kệ:342.597029/ Th107

                                     Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2, Khoa Luật, Khoa Sư phạm

Comments are closed.