Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

  Tóm tắt:

Nội dung sách giới thiệu những vùng đất đã sản sinh ra nhiều người con kiệt xuất, có đóng góp quan trọng đối với đất nước từ ngày khai sinh mở cõi đến nay trên mọi phương diện lịch sử, văn hoá, quân sự, kinh tế, khoa học…. của các tỉnh Miền Nam.

    Mô tả:

Việt Nam – những vùng địa linh nhân kiệt : Miền Nam / Nguyễn Ngọc Thanh (chỉ đạo biên soạn) ; Vũ Thị Hằng, Lường Ngọc Ánh, Phạm Hà Xuyên (biên soạn). – Hà Nội : Khoa học – Xã hội, 2013. – 302 tr.. – Trang bìa sách ghi : nhiều tác giả. – 959.7092/ V308

    Số tìm trên kệ959.7092/ V308

    Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.