Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                                  Tóm tắt:

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức và kỹ năng về thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, trình bày và sử dụng thông tin từ đó giúp bạn đưa ra các quyết định tối ưu.

Mô tả:

 Phân tích và ra quyết định kinh doanh (Tài liệu hỗ trợ đào tạo theo chương trình Cao đẳng Quốc gia Anh chuẩn BTEC) = Business decision making (Pearson BTEC Higher Nationals and foundation degrees) / BPP Learning Media ; Trường Đại học FPT (dịch). – Thành phố Hồ Chí Minh : Khoa học và Kỹ thuật, 2013. – 475 tr. ; 27 cm ( Tủ sách bản quyền Polytechnic). – 658.1511/ Ph121

                                                       Số tìm trên kệ: 658.1511/ Ph121

                                                      Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.