Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách giới thiệu các vấn đề lý luận về chống bán phá giá và pháp luật về chống phá giá; pháp luật về chống bán phá giá của WTO, Hoa Kỳ và EU; Thực tiến chống bán phá giá của Việt Nam

Mô tả tài liệu:

Pháp luật về chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam / Vũ Thị Phương Lan.- Hà Nội: Chính trị quốc gia-Sự thật, 2012.- 303 tr., 21 cm.-

Số phân loại: 343.087/ L105

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa Phát triển Nông thôn

Comments are closed.