Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Quyển sách báo gồm các vấn đề về lý luận như: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng, nhiệm vụ của xã hội học pháp luật. Sự ra đời của xã hội học pháp luật và một số trường phái xã hội học pháp luật. Xã hội và pháp luật. Quyền lực và pháp luật

Mô tả tài liệu:

Xã hội học pháp luật / Trần Đức Châm.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2013.- 148 tr., 21 cm.

Số phân loại:  340/ Ch120

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.