Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Nghệ thuật'

Tóm tắt: Giới thiệu bản vẽ thiết kế điển hình công sở, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện Mô tả tài liệu: Thiết kế điển hình 262 – 01 – 05, 262 – 02 – 05, 262 – 03 – 05 công sở hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử các trường phái, công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới thời kì cổ đại và trung đại, tiêu biểu như kiến trúc Ai Cập Lưỡng Hà, Hy Lạp, ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản… Mô tả tài liệu Lược sử kiến trúc thế giới- Quyển 1 / [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Tài liệu gồm 3 phần: Phần 1: Hiệu quả chiếu sáng và chất lượng kiến trúc; Phần 2: Khái niệm, cơ sở của hướng dẫn thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng và không gian đô thị; Phần 3: Kết luận chung và một số kiến nghị. Sách làm [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu 59 bài phát biểu, bài viết và tham luận trình bày những vấn đề thuộc các lĩnh vực cụ thể của văn hoá, văn học, nghệ thuật. Phân tích, lý giải mối quan hệ giữa kinh tế với phát triển văn hoá. Thực trạng và đề xuất các giải pháp về [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp thuần hóa chim cu gáy. Mô tả tài liệu: Nghệ thuật thuần hóa chim Cu Gáy / Việt Chương.- Tái bản lần 2.- Hà Nội: Mỹ Thuật, 2012.- 135 tr ; Minh họa, 19 cm Số phân loại: 636.68/V308 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »