Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt

Quyển sách giới thiệu những bài học quan trọng về quá trình phát triển nhà lãnh đạo; hướng dẫn cách làm thế nào để thu hút, trang bị và huấn luyện những nhà lãnh đạo tiềm năng lên cấp độ cao hơn để phát triển lớp lãnh đạo kế tiếp – đây là bước cao hơn trong hành trình lãnh đạo, là cấp độ cao nhất của nhà lãnh đạo thành công, biến tầm nhìn về xây dựng doanh nghiệp bền vững thành hành động phát triển nguồn nhân lực

Mô tả

Biến tầm nhìn thành hành động : Phát triển nhân sự kế cận là tiền đề tăng trưởng bền vững cho mọi doanh nghiệp / John C. Maxwell ; Hến Nguyễn dịch. – H. : Công Thương ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2020. – 458tr. : ảnh ; 20cm.,9786049963728.- 658.4092/M465

Số tìm sách trên kệ:  658.4092/M465

                                                          Nơi lưu trữ: Tầng 2- TTHL

 

Comments are closed.