Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả Vũ Minh Khương về hành trình phát triển kinh tế – xã hội của nước nhà và những trăn trở của ông về sự nghiệp xây dựng đất nước

Mô tả: Việt Nam – hành trình đi đến phồn vinh / Vũ Minh Khương. – Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung. – Hà Nội : Tri thức, 2013. – 303 tr. , 21 cm, 9786049088001. – 959.7/ Kh561

Số tìm sách trên kệ:  959.7/ Kh561

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.