Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Luận về biếu tặng

Tóm tắt: Nội dung quyển sách này nói về Nghiên cứu, phân tích về hình thức và lý do của sự trao đổi trong xã hội cổ sơ

Mô tả: Luận về biếu tặng : Hình thức và lý do của sự trao đổi trong xã hội cổ sơ / Marcel Mauss ; Nguyễn Tùng (dịch).- Tái bản lần thứ 3.- Hà Nội: Tri thức, 2016.- 491 tr., 20 cm ( Tủ sách Tinh hoa Tri thức thế giới), 9786049081118.- 302/ M447

Số tìm sách trên kệ:   302/ M447

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.