Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Quyển sách cung cấp cho ta những kiến thức cơ bản về marketing du lịch trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh mang tính toàn cầu hiện nay.

Mô tả: Giáo trình marketing du lịch / Hoàng Văn Thành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014. – 271 tr. ; 24 cm

Số tìm sách trên kệ: 658.8/ Th107

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.