Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                        Tóm tắt:

Nội dung sách khái quát xu hướng mang tính quy luật quá trình chuyển đổi kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang thị trường, cả về lý luận và thực tiễn ở một số nước cũng như ở nước ta. Nêu thực trạng phát triển kinh tế nước ta trong các giai đoạn của thời kì 30 năm đổi mới, những đánh giá khác nhau với những luận cứ và chủ đích tích cực với đối chứng về sự phát triển kinh tế của các quốc gia có xuất phát điểm và điều kiện tương đối tương đồng. Cuối cùng, vấn đề cải cách thể chế và lựa chọn mô hình phát triển kinh tế Việt Nam.

Mô tả:

Kinh tế Việt Nam – 30 năm chuyển đổi : Sách chuyên khảo / Phạm Quý Thọ. – Hà Nội : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2015. – 423 tr. ; 24 cm, 9786048009830. – 338.9597/ Th400

Số tìm trên kệ: 338.9597/ Th400

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.