Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Cơ sở hóa học dị vòng

                                                         Tóm tắt:

Trình bày những kiến thức về danh pháp, cấu trúc và tính chất vật lí của dị vòng; dị vòng thơm sáu cạnh và năm cạnh chứa một dị tử; dẫn xuất benzo của dị vòng thơm sáu cạnh và năm cạnh chứa một dị tử; dị vòng thơm sáu cạnh chứa nhiều nguyên tử nitrogen; dị vòng thơm năm cạnh chứa một dị tử và nhiều dị tử; hệ dung hợp giữa hai dị vòng chứa nitrogen; dị vòng no và dị vòng không no.

Mô tả:

 Cơ sở hóa học dị vòng / Trần Quốc Sơn. – Tái bản lần 2. – Hà Nội : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. – 741 tr. : minh họa ; 27 cm. – 547/ S464

Số tìm trên kệ: 547/ S464

                                                        Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa KH

 

Comments are closed.