Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                                 Tóm tắt:

Giáo trình gồm ba phần. Phần một đề cập tới cơ sở lí luận về địa lí các ngành nông – lâm – thuỷ sản nói chung, trong đó tổng quan ngắn gọn về quan niệm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và một, hai hình thức tổ chức lãnh thổ tiêu biểu. Phần hai trình bày tổng quan địa lí nông nghiệp, địa lí lâm nghiệp, địa lí thuỷ sản. Phần ba giới thiệu bảy vùng nông nghiệp với tư cách như sự phân hoá của ngành theo lãnh thổ.

Mô tả:

 Địa lí nông – lâm – thủy sản Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông (Đồng chủ biên). – Hà Nội : Nxb. Đại học Sư phạm, 2015. – 283 tr. ; 24 cm, 9786045421354. – 330.9/ T507

                                                         Số tìm trên kệ:330.9/ T507

                                                         Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.