Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Công nghệ sinh học môi trường khởi đầu từ việc xử lý nước thải sinh hoạt ở những khi vực thành thị ở cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. Đến nay, công nghệ này đã và đang mở rộng sang các lĩnh vực xử lý ô nhiễm đất , làm sạch khí thải tại nguồn, làm sạch nước mặt và nước nguồn, xử lý chất thải công nghiệp, đưa các kỹ thuật mới vào hoạt động chôn lấp rác thải hợp vệ sinh và ủ phân compost.

Quyển sách Công nghệ sinh học môi trường của  hai tác giả Hans-Joachim Jordening, Josef Winter bao gồm tất cả những vấn đề  về công nghệ sinh học môi trường đề cập trong 3 cuốn sách đã được xuất và tái bản trước đây những với cách thức toàn diện hơn. Gồm cuốn Volume 11a nhan đề: “Qúa trình 1- Xử lý nước thải, Volume 11b nhan đề: “Qúa trình 2-Xử lý ô nhiễm đất”, Volume 11c nhan đề:”Qúa trình 3 – Xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải và sản xuất nước uống”.

 Mô tả tài liệu: Giaó trình công nghệ sinh học môi trường : lý thuyết và ứng dụng  = Environmental biotechnology : concepts and applications / Hans-Joachim Jordening, Josef Winter ; Lê Phi Nga (dịch giả) [  và những người khác ] . Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. – 567 tr. : minh họa ; 24 cm

 Số phân loại để tìm sách trên kệ : 628.5 / J82  

 Nơi lưu trữ : Tầng 2 Trung tâm Học liệu                                                                           

Comments are closed.