Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Cuốn sách này được tuyển chọn một phần nhỏ “ thơ văn Nguyễn Thượng Hiền”, chủ yếu là thơ chữ Hán dịch từ Nam chi tập, chưa đủ phản ánh toàn diện “ con người và tư tưởng” của tác giả

Mô tả tài liệu:

Nguyễn Thượng Hiền tuyển tập thơ văn / Chương Thâu sưu tầm và biên soạn.- Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011.- 527 tr. ; ảnh, 24 cm ( Tủ sách Danh nhân yêu nước) – Phụ lục tr.476 – 520

Số phân loại:  895.922132/ H305

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.