Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Longman new TOEIC – Terry Hong

Tóm tắt: Quyển sách gồm có 4 Practice test và 5 Actual test. Practice test với số câu hỏi như kì thi thật, đòi hỏi các bạn phảiốc khả năng ứng dụng những gì đã học vào thực tế. Ngoài ra, Actual test sẽ giúp các bạn kiểm tra lại thành quả học tập của mình và các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác như được thi thực tế.

Mô tả tài liệu: Longman new TOEIC / Terry Hong ( chủ biên ) ; Lê Huy Lâm ( Chuyển ngữ phần chú giải ).- Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.- 481 tr., 26 cm+ 1 CD-Rom

Số phân loại: 428.24/ H769

Nơi lưu trữ: TTHL- phòng nghe nhìn-Tầng 3

Comments are closed.