Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: This book is compriled to pack up as many practise exercise as possible in only one testbook. This will facilitate your learning process and keep you free from facing different books when preparing for this intenational test.

Mô tả tài liệu: Bài tập nghe – nói – đọc viết luyện thi IELTS / Lê Văn Sự.- Tiền Giang, Việt Nam: Hồng Đức, 2008.- 319 tr., 20 cm – Trang bìa có ghi: “Hệ đào tạo tổng quát và học thuật”Trang bìa có ghi: “IELTS practice in only one textbook”

Số phân loại: 428.24/S550

Nơi lưu trữ: TTHL- phòng nghe nhìn-Tầng 3

Comments are closed.