Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Nghiên cứu'

Tóm tắt: This introductory level textbook describes fundamental elements of research methods for leisure, recreation and tourism, with contributions from internationally renowned and active researchers in the field. It covers statistical information such as measurement of variables, sampling, questionnaire design and evaluation methods, and also contains wider discussion of writing proposals, communicating research findings, cross-cultural [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Frameworks are the foundation of good scholarship. They structure, organize and communicate research, underpin individual studies and shape the field of study as a whole. This book introduces students to the concept of frameworks in tourism research and provides a review, discussion and critique of frameworks. Theoretical, conceptual, analytical and integrative frameworks are [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã đạt được về Địa chất – Địa vật lý, làm sáng tỏ đặc điểm địa chất Biển Đông và vùng biển Việt Nam một cách có hệ thống. Mô tả tài liệu: Biển đông :- Tập III- Địa chất – địa vật lý biển / [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Văn hoá – xã hội Chăm, nghiên cứu và đối thoại, ghi lại hành trình suy tư phong phú và thiết thực của một người Chăm xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, ngẩng cao đầu phấn đấu tạo dựng sự nghiệp. Inrasara, nhà thơ đồng thời là học giả trẻ mà [...]

Read Full Post »