Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày những kiến thức về điều kiện thủy động lực, hiện trạng môi trường nước và trầm tích, lan truyền ô nhiễm, biến động địa hình,khu hệ sinh vật và đa dạng sinh học…của 3 thủy vực được lựa chọn là vùng cửa sông Bạch Đằng, vịnh Đà Nẵng và đầm Thị Nại

Mô tả:

Sức tải môi trường các thủy vực tiêu biểu ven bờ biển Việt Nam / Lưu Văn Diệu (chủ biên) ; Cao Thị Thu Trang, Lê Xuân Sinh, Vũ Thị Lựu, Trần Đức Thạnh.- Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016. – 356tr., 27 cm

Số tìm sách trên kệ: 577.799/ S552

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.